59 55 00 55

Intertek, en både lokal og global virksomhed

Interte

På Dokhavnsvej 3 i Kalundborg ligger det største laboratorium af sin type i hele Skandinavien.

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Et banner foran virksomheden på Dokhavnsvej 3 i Kalundborg fortæller, at Intertek i 2023 af Kalundborgegnens Erhvervsråd blev valgt som årets virksomhed. Det er medarbejderne, lige fra chefen til yngste kontorelev, behørigt stolte af, for det falder helt i tråd med Interteks ønske om at være en lokal medspiller, samtidig med at virksomheden er en del af et globalt foretagende med over 46.000 ansatte.

Intertek i Kalundborg har 43 medarbejdere.

Lokal forankring

Intertek takker for prisen
Intertek modtager prisen

Det var netop den lokale forankring, der var erhvervsrådets begrundelse for at vælge Intertek som årets virksomhed, for ofte er det sådan, at udenlandsk ejerskab betyder mindre involvering i lokalsamfundet, men Lars Pedersen fra Sparekassen Sjælland-Fyn udtalte ved kåringen af Intertek som vinder, at Intertek har valgt den stik modsatte retning – nemlig så megen lokal involvering som muligt.

Strategien bærer frugt

For fire år siden lagde firmaet en strategi med det formål at være mere synlig i lokalsamfundet, og det har gjort en kæmpeforskel.

Det fortæller Brian Qvist Jacobsen, der er salgs- og operationschef og har været ansat i Intertek i 15 år. Helt konkret har det bevirket, at hvor der for fire år siden kom måske mellem 8 og 10 ansøgere til en ledig stilling, er tallet nu oppe på mellem 40 og 50.

Strategien omfatter, at overalt, hvor det er muligt, skal der tænkes lokalt og gøres brug af lokale leverandører, også meget gerne socialøkonomiske virksomheder som eksempelvis Y-Camp og SkaberZonen. Strategien når helt ned i detaljen, som at kaffeleverandøren er lokal, så medarbejderne kan nyde kaffe fra Shauns Costa Kalundborg. Et par unge har via Y-camp et fritidsjob på Intertek og passer udendørsarealerne i sommerhalvåret. SkaberZonen finder løsninger på små irriterende problemer, det ikke er muligt at købe sig til andre steder, som for eksempel nogle praktiske affaldsbeholdere på laboratoriet. Det er også Y-Camp, der har sørget for biodiversiteten i haven med planter som insekter og sommerfugle godt kan lide og har selvfølgelig indrettet et mindre insekthotel.

Intertek var med på uddannelsesmessen 2023 i Kalundborghallen for at præsentere virksomhedens uddannelsesmuligheder. For tiden er der to elever, en laborantelev og en kontorelev på Intertek.

Der er også plads til en studentermedarbejder hos Intertek.

Intertek for børn

I 2024 vil nogle af de yngste kalundborgensere blive klogere på, hvad der foregår på Intertek. Virksomheden har indledt et samarbejde med Skolen på Herredsåsen som er offcielt LEAPS Skole, hvorfra elever på 3. klassetrin indgår i et projekt sammen med Intertek som et led i bestræbelserne på at gøre folkeskolen mere projektorienteret. Børnene kommer på besøg og hører om virksomheden, der indgår måske et besøg på havnen, når et af de store skibe, som Interteks medarbejdere har som arbejdsfelt, stævner ind. Brian Qvist Jacobsen forestiller sig, at samarbejdet kan munde ud i skabelsen af et brætspil, og han glæder sig allerede til det ungdommelige islæt.

Intertek deltager i netværksmøder i erhvervsrådet og dyrker her det lokale netværk. Det har blandt andet bevirket, at Intertek er kommet med i Industri Symbiosen, for ganske vist producerer virksomheden ikke selv noget, men når laboratoriets mange prøver bagefter destrueres, bliver affaldet hældt i en tank – og nu afhentes tanken af Avista Oil til brug i denne virksomheds produktion. Deltagelsen i Symbiosen giver en god indsigt i, hvad der rører sig på industriområdet i Kalundborg.

Intertek har en aftale med Padel Fun4all i Kalundborg, så medarbejderne kan benytte centrets faciliteter.

Sikkerheds- og kvalitetskontrol

Intertek-HQ
Intertek hovedkvarter – Dokhavnsvej

Intertek er et globalt inspektionsfirma, der beskæftiger sig med sikkerheds- og kvalitetskontrol og har et stærkt fokus på skibsinspektioner, olie- og gasinspektioner samt analyser i Danmark.

Intertek på Dokhavnsvej 3 i Kalundborg har fungeret som inspektions- og testvirksomhed siden 1974.

Virksomhedens laboratorium er det største af sin type i hele Skandinavien , og her udføres mere end 100.000 analyser om året.

I 2014 vandt Intertek en udlicitering af raffinaderiets laboratorium, og det betød, at Intertek ved en outsourcing aftale overtog alt udstyr og alle laboranterne fra raffinaderiet, der dengang var ejet af Statoil. Derved blev Intertek en storspiller på laboratorieområdet, og laboratoriet tæller 16 ansatte.

Intertek i Danmark sorterer under businessline Caleb Brett, der hovedsageligt beskæftiger sig med olie- og gasanalyser og udfører inspektionsopgaver i alle havne i hele Danmark. Virksomheden har foruden i Kalundborg kontorer i København, Fredericia og Kolding.

Caleb Brett er navnet på den englænder, der i 1885 grundlagde den i dag globale virksomhed. Hans valgsprog var: Treating each cargo as if it were our own, og det er fortsat valgsproget for Intertek.

Bretts barnebarn Mr. K. A. Brett var faktisk til stede ved indvielsen af en af tilbygningerne til virksomheden i Kalundborg.

– Vi vil gerne sikre, at tingene er i orden. Vi kvalitetssikrer, som om det var vores egne varer, siger Brian Qvist Jacobsen.

Intertek er en uvildig mellemmand mellem køber og sælger og kontrollerer kvalitet og mængde.

Oktantal-målere

I en særskilt bygning på Intertek kommer en lyd, der minder om en fiskekutters dunken. Her arbejder to maskiner, der måler oktantal i benzin og sørger for, at benzinen har det oktantal, som specifikationen viser, når du tanker. Maskinerne ligner en hilsen fra fortiden og blev da også opfundet i USA tilbage i 1950’erne, men hidtil er der ikke fundet noget, der er bedre til at løse opgaven.

Fremtid uden fossile brændstoffer?

Men hvad er fremtiden for Intertek, når de fossile brændstoffer udfases?

Brian Qvist Jacobsen oplyser, at virksomheden allerede har flere projekter på bedding for eksempel kvalitetssikring inden for pyrolyse, hvor affaldsplastic omdannes til olie og er involveret i projekter med omdannelse af vindenergi til flydende brændstoffer.

Intertek kan også byde ind med kvalitetssikring, når det nye anlæg, der skal indfange CO2 og deponere den i undergrunden, etableres i Kalundborg.

Der arbejdes på et muligt samarbejde med Novo Nordisk, hvor Intertek ønsker at byde ind på kvalitetssikringen af deres produkter lokalt i Kalundborg, da Intertek allerede andre steder i verden har et tæt samarbejde med Novo Nordisk.

Intertek udfører også analyser og inspektioner på Nordic Oil Wastes terminaler rundt om i Danmark, der er specialister i sikker håndtering og behandling af flydende industriaffald og forventer den højeste standard af deres serviceleverandører.

– Der passer Intertek godt ind, siger Brian Qvist Jacobsen, for medarbejderne arbejder dedikeret på at sikre, at kunderne får den mængde og kvalitet, som de betaler for:

Vi laver ikke selv produkter, vi er en servicevirksomhed. Vores styrke er vore gode medarbejdere, som kan sikre, at kunderne får, hvad de betaler for. Køber og sælger betaler ofte hver især 50 pct. for Interteks ydelser.

Den norske forbindelse

Firmaet sætter en ære i godt udført arbejde leveret af højt kvalificerede medarbejdere. Blandt dem er Øyvind Martinsen, kvalitets-, miljø- og sikkerhedschef både for Interteks danske og norske afdeling.  Øyvind Martinsen sikrer, at Intertek kan levere så høj en kvalitet som muligt til kunderne.

– En superdedikeret medarbejder, der har været med til at hæve barren, så vi bliver attraktiv som virksomhed, fordi vi har styr på vores interne kvalitet, fremhæver Brian Qvist Jacobsen. Øyvind Martinsen, der selv er nordmand, er også personaleansvarlig for seks inspektører i Norge.

I Danmark har Intertek 12 inspektører, hvoraf de 8 er tilknyttet Kalundborg, mens de 4 primært servicerer raffinaderiet i Fredericia.

Inspektørerne kører rundt til terminalerne, går om bord på skibene, opmåler olie og benzin og danner dermed afregningsgrundlaget for den last, der købes og sælges.

ESG-målene

Selv gør Intertek meget for den grønne omstilling og har øjnene stift rettet mod ESG-værdierne, der er en måde at strukturere arbejdet med bæredygtighed på.

Solceller - Luftfoto
Intertek’s solceller set fra oven.

For fire måneder siden fik virksomheden installeret 214 solpaneler på taget, og mellem 40 og 50  pct. af strømforbruget kommer nu fra solenergi. Anlægget kostede 80.000 kr. og beregningen viser, at de penge er tjent ind i løbet af halvandet år. Medarbejderne følger med interesse måleren, der viser, hvor meget strøm solen nu har bidraget med.

Miljøet er i fokus på Intertek, som er lykkedes med at reducere vandforbruget i laboratoriet betragteligt:

– Ja, vi er ikke længere guldkunder hos naboen, siger Brian med et smil. Naboen er Kalundborg Forsyning.

Et område, hvor det endnu ikke er lykkedes at finde en miljørigtig løsning, er firmabilerne. De 15 firmabiler kører på diesel, men det er i dag ikke muligt at udskifte dem med el-biler, for på raffinaderierne, som Interteks medarbejdere besøger for at udføre deres arbejde, er el-biler af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilladt endnu.

Nu er leasingaftalerne for bilerne forlænget med to år, og på Intertek håber man, at en løsning viser sig i løbet af de to år, så CO2-aftrykket kan reduceres.

Miljøcertificering

Et eksternt certificeringsfirma har i 2022 certificeret Intertek i Kalundborg efter ISO 45001 standarden, en certificering af arbejdsmiljøet med det formål at have et så godt arbejdsmiljø som muligt

Miljøcertificeringen efter ISO 14001 standarden, som gerne skulle komme i hus i løbet af 1. kvartal 2024, skal være med til at bære virksomhedens ESG-profil op på et højere niveau.

Arbejdet med ESG-målene er stadig nyt, også for Intertek, erkender Brian Qvist Jacobsen.

Her spiller en af medarbejderne, Mai Pelle Jensen, der er kontorelev, en vigtig rolle. Hun er færdig med sin uddannelse til august, og hun har valgt at skrive en uddannelsesopgave netop om ESG.

Indtil videre har Mai fældet alt det ned, som virksomheden allerede gør, og som falder ind under ESG-målene.

Noget af det, virksomheden vil arbejde på i fremtiden, er at sørge for diversitet, så medarbejderstaben repræsenterer forskelligheder både med hensyn til alder, køn og race. Der skal også være plads til fleksjobbere og handicappede.

ESG omfatter også ledelsesmæssige forhold, og her har man på virksomheden taget hul på en snak om ledelseskultur, og hvad man kan gøre for at undgå for megen topstyring, fortæller Mai Jensen.

Hun synes, Intertek er en fantastisk spændende virksomhed, og hun vil meget gerne fortsat arbejde her, også efter endt uddannelse.

– Det kan måske lyde voldsomt, at vores kontorelev er med i den planlægning, men vi vurderer, at hun kan håndtere opgaverne, og hun står selvfølgelig ikke alene med dem, siger Brian Qvist Jacobsen.

Sammen med Øyvind Martinsen og med virksomhedens direktør René Arpe er han med i ledelsesteamet på syv personer.

En lille Intertek-familie

Intertek råder over en stab af medarbejdere, der for manges vedkommende har været ansat i mange år. Det gælder for eksempel administrerende direktør René Arpe, der ifølge en spøgefuld bemærkning fra Brian Jacobsen har været ansat lige siden Danmark vandt EM i fodbold – og det var jo som bekendt i 1992.

– Ja, vi er en lille Intertek-familie, hvor vi kender hinanden godt, fortæller René Arpe. Der er flere sociale begivenheder i løbet af året, og hertil er medarbejdernes partnere inviteret med, så man derved lærer også hinandens private sider at kende.

Del:

Flere nyheder

Hold dig opdateret om det lokale erhvervsliv

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, råd og netværksmuligheder!