Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

Der afholdes hvert år ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned. Alle kan deltage i generalforsamlingen, men kun medlemmer, der ikke er i restance med kontingentet, har stemmeret. Prøvemedlemmer er således også velkomne til deltagelse i generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det foregående år
 4. Forelæggelse af endeligt budget for indeværende år
 5. Forelæggelse af foreløbigt budget for kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Evt. ændringer af vedtægter
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret revisor, samt suppleant
 11. Eventuelt

Forslag til dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamlinger sker skriftligt med mindst tre ugers varsel med foreløbig dagsorden. Meddelelse om den endelige dagsorden sker enten skriftligt eller i den lokale dagspresse senest syv dage før generalforsamlingen.

Vi står klar til at hjælpe dig

Få fat i os allerede i dag

Ring 59 55 00 55